Administratorem danych osobowych jest Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4. Dane osobowe użytkowników powierzonych  IPHGZ są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych ustawą o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Zrzeszenie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane wykorzystywane są na potrzeby Statutowe, przesyłania informacji legislacyjnych, gospodarczych, na temat branży stalowo-surowcowej, marketingowych.

Każdy użytkownik powierzający dane IPHGZ ma prawo do

- wglądu swoich danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia danych 

- ograniczenia przetwarzania 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W powyższych sprawach prosimy o kontakt mailowy.

Każdy użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

Zrzeszenie nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Zastrzeżenia prawne

Wydawcą serwisu internetowego www.iphgz.pl jest Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron Serwisu oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Zrzeszenia kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części.

Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Zrzeszenie uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą IPHGZ, Zrzeszenie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Zrzeszenie nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie.