STATUT Izby 2021

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Izba Przemysłowo - Handlowa Gospodarki Złomem zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Izba może posługiwać się skrótem „IPHGZ”.

§ 2

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 579 ze zmianami), innych właściwych przepisów oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. Izba może tworzyć oddziały terenowe, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.

§ 4

Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 5

Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji samorządu gospodarczego.

Rozdział II

Realizacja zadań Izby

§ 6

Do podstawowych zadań Izby należy:

 1. reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
 2. współpraca z instytucjami Wspólnot Europejskich, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby,
 3. organizacja pomocy na rzecz członków Izby w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
 4. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
 5. propagowanie zasad etyki i obyczajów kupieckich,
 6. propagowanie zasad prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej,
 7. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

§ 7

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 1. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie właściwych organów oraz instytucji Wspólnoty Europejskiej, do uczestnictwa w pracach prawodawczych w zakresie działalności członków Izby,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony środowiska, zagadnień podatkowych oraz gospodarki odpadami,
 3. uczestnictwo, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, związanych z działalnością gospodarczą członków Izby,
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze, jak również popieranie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
 5. uczestnictwo w projektach badawczych z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
 6. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne oraz ekonomiczne na rzecz członków Izby,
 7. wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu, jak również działań promocyjnych,
 8. informowanie o swojej działalności członków Izby, o zasadach ochrony środowiska, kwestiach podatkowych, prawnych, zasadach BHP, zasadach gospodarki odpadami oraz wyrażania opinii o stanie rozwoju sektora gospodarki złomem,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej oraz edukacyjnej w obszarze ochrony środowiska, prawa podatkowego, prowadzenia działalności gospodarczej"
 10. wykonywanie zadań powierzanych Izbie odrębnymi przepisami.
 11. działania na rzecz ochrony środowiska, podnoszące poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju.

§8

Izba prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z wyłączeniem działalności związanej z przerobem i obrotem złomem.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Izby

§ 9

 1. Członkiem Zwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

 2. Członkiem Nadzwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, który deklaruje, że nie będzie uczestniczył w działalności Izby w pełnym zakresie. Członkowi Nadzwyczajnemu nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze do organów Izby. Członek Nadzwyczajny przez okres 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Izby opłaca składkę członkowską w wysokości 50% składki obowiązującej Członka Zwyczajnego.

 3. Członkiem Stowarzyszonym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży pokrewnej bądź w otoczeniu gospodarki złomem, a w szczególności: producenci maszyn, urządzeń i pojazdów, usługodawcy, a także podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką złomem poza granicami Polski. Członkowi Stowarzyszonemu przysługuje jedynie głos doradczy w trakcie obrad organów Izby oraz nie przysługuje mu bierne ani czynne prawo wyborcze do organów Izby. Członek Stowarzyszony opłaca składkę w wysokości równej wysokości składki członka Zwyczajnego.

§ 10

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby składa: 1/ wypełnioną deklarację członkowską, wraz z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, 2/ zobowiązanie do regularnego opłacania składek członkowskich oraz do uiszczenia wpisowego oraz inne dokumenty wskazane przez IPHGZ.

 2. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Rada Izby.

 3. Od decyzji Rady Izby w sprawie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji, przy czym za datę wniesienia odwołania przyjmuje się datę wpływu bezpośredniego lub datę nadania przesyłki listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego. Odwołanie wnosi się do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Rady Izby.

 4. Zmiana Członkostwa przed upływem 12 miesięcy od przyjęcia w poczet członków, z Członkostwa Nadzwyczajnego na Członkostwo Zwyczajne może nastąpić na pisemny wniosek Członka Izby, za zgodą Rady Izby.

 5. Niezłożenie przez Członka Nadzwyczajnego w okresie 12 miesięcy od momentu przystąpienia do Izby pisemnej rezygnacji z członkostwa w Izbie lub pisemnego wniosku o zmianę członkostwa na Członkostwo Zwyczajne skutkuje automatyczną zmianą członkostwa z Członkostwa Nadzwyczajnego na Zwyczajne.

 6. Dla Członków przystępujących do Izby w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki Członkowskiej oblicza się proporcjonalnie do czasu przynależności Członka do Izby, liczonego w zaokrągleniu do pełnych kwartałów.

 7. W przypadku zmian organizacyjnych polegających na połączeniu się dwóch lub więcej Członków Izby lub gdy przynajmniej jeden podmiot był Członkiem Izby, w nowy podmiot gospodarczy, podmiot ten staje się z chwilą przekształcenia członkiem Izby, pod warunkiem złożenia oświadczenia i wskazania aktualnej reprezentacji podmiotu w Izbie.

§ 11

 1. Członek Izby będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.

 2. Członek Izby nie będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki przez uprawnionych przedstawicieli lub pełnomocnika.

§ 12

 1. Wszyscy członkowie Izby mają jednakowe prawa i obowiązki z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.
 2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Członkom Izby przysługuje:
  1. bierne i czynne prawo wyboru do organów Izby,
  2. prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
  3. prawo korzystania z wszystkich statutowych form pomocy Izby.

§ 13

Członek Izby ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby,
 2. uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Izby,
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
 4. informowania właściwych władz Izby o wszystkich istotnych zmianach zachodzących u danego Członka Izby a dotyczących: firmy, formy prowadzenia działalności, osobach pełnomocników i przedstawicieli, siedziby itp.
 5. opłacenie wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 6. nieujawniania podmiotom i osobom trzecim jakikolwiek informacji, dokumentów, danych i innych otrzymanych w związku z członkostwem w IPHGZ.

§ 14

 1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
  1. pisemnego oświadczenia Członka Izby o wystąpieniu z Izby,
  2. wykreślenia Członka Izby z właściwego rejestru przedsiębiorców po przeprowadzonej likwidacji lub po przeprowadzonej upadłości przedsiębiorcy będącego Członkiem Izby albo wykreślenia Członka Izby z rejestru działalności gospodarczej,
  3. wykluczenia Członka Izby, w przypadku wskazanym w § 14 ust. 1 pkt a. i c. oświadczenie jest skuteczne z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone.

§ 15

 1. Decyzję o wykluczeniu Członka Izby podejmuje Rada Izby na wniosek Zarządu, w przypadku, gdy członek:
  1. rażąco narusza postanowienia Statutu,
  2. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub obowiązującymi obyczajami kupieckimi
  3. nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 2. Decyzja Rady Izby o wykluczeniu Członka zostaje przesłania pisemnie listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany lub drogą elektroniczną na maila wskazanego, przez przedsiębiorcę w deklaracji członkowskiej.

§ 16

 1. Od decyzji Rady Izby w sprawie wykluczenia członka Izby przysługuje temu członkowi odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji, przy czym za datę wniesienia odwołania przyjmuje się datę wpływu bezpośredniego lub datę nadania przesyłki listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego.

 2. Odwołanie wnosi się do Walnego Zgromadzenia Członków Izby za pośrednictwem Rady Izby.

 3. Decyzja o wykluczeniu członka Izby ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 4. Wykluczenie z Izby nie zwalnia przedsiębiorcy z uiszczenia niezapłaconych składek członkowskich.

Rozdział IV

Organy Izby

§ 17

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
 2. Rada Izby,
 3. Zarząd Izby.

Walne Zgromadzenie Członków Izby

§ 18

 1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane również „Walnym Zgromadzeniem”.

 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się raz na rok, nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego za rok poprzedni.

 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Izby.

 5. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określa Rada Izby.

 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby w imieniu Rady Izby zawiadamia Członków Izby listami poleconymi lub innymi środkami porozumiewania się, w tym pocztą elektroniczną wskazaną przez Członka Izby, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

 7. Najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, każdy członek Izby może zgłosić wniosek do Rady Izby za pośrednictwem Zarządu o umieszczenie w porządku obrad swojej propozycji. Umieszczenie wniosku w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia jest w tym przypadku obowiązkowe. Zarząd w imieniu Rady Izby przesyła niezwłocznie do Członków Izby zgłoszone zmiany porządku obrad.

 8. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia wówczas, gdy za ich włączeniem do porządku obrad opowie się co najmniej połowa obecnych na Zgromadzeniu Członków Izby.

 9. Walne Zgromadzenie Członków Izby otwiera Prezes Rady Izby, a w razie jego nieobecności (w kolejności) 1 Wiceprezes Rady Izby, 2 Wiceprezes Rady Izby, Członek Rady, Dyrektor Zarządu, Członek Zarządu albo najstarszy z uczestników Walnego Zgromadzenia. Otwierający obrady zarządza wybór, spośród obecnych Członków Izby oraz ich przedstawicieli lub Zarządu, Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 10. Walne Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 11. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarza.

 12. Protokoły Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Izby.

 13. Walne Zgromadzenie za zgodą Rady Izby może odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 14. Walne Zgromadzenie może postanowić, że głosowanie tajne będzie uchylone.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, gdy Statut tak stanowi, na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 20% Członków Izby

 2. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby powinno odbyć się w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 3. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby przez Radę Izby w terminach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub w § 18 ust. 3 Statutu, Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek Zarządu oraz grupy co najmniej 20% członków Izby.

§ 20

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członkowie Izby uczestniczą osobiście bądź przez pełnomocników

 2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

 3. Każdy Członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

 4. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest jawne. W głosowaniu tajnym Zgromadzenie dokonuje wyboru składu Rady Izby, odwołania członka Rady Izby oraz udzielenia absolutorium. Głosowanie tajne przeprowadza się również w każdym przypadku na wniosek 20% uczestników Zgromadzenia.

 5. W Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć Zarząd Izby.

§ 21

 1. Do podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w I terminie wymagane jest uczestnictwo co najmniej 50 % członków Izby.

 2. W przypadku niemożności podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w I terminie ze względu na brak wymaganej liczby uczestników, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków Izby w II terminie. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w II terminie są ważne, bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Izby.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 23.

 2. W przypadku podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, głosy nieważne oraz głosy wstrzymujące się są traktowane jako nieoddane.

 3. W przypadkach wskazanych w § 23 Statutu głosy wstrzymujące się uznaje się za oddane przeciwko uchwale.

§ 23

 1. Zmiany Statutu może dokonać Walne Zgromadzenie Członków Izby większością kwalifikowaną 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwałę o rozwiązaniu Izby może podjąć Walne Zgromadzenie Członków Izby większością kwalifikowaną 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Do rozwiązania Izby, w zgromadzeniu zwołanym w trybie § 21 ust. 2, wystarcza zwykła większość głosów.

 3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby określa sposób przeprowadzenia likwidacji, cel na jaki ma być przeznaczony majątek Izby oraz osobę likwidatora.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie,
 2. uchwalenie kierunków działania Izby i ocena ich realizacji,
 3. uchwalanie rocznego budżetu Izby,
 4. wybór i odwołanie członków Rady Izby,
 5. udzielanie absolutorium Radzie Izby,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego,
 7. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Izby,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego,
 9. decydowanie o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
 10. rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby z jej działalności za okres roczny.
 11. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby i podejmowanie decyzji co do przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego lub pokrycia strat,
 12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby w sprawach dotyczących członkostwa w Izbie
 13. podejmowanie uchwał o tworzeniu filii i przedstawicielstw za granicą.
 14. podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach wynikających z przepisów prawa.

Rada Izby

§ 25

 1. Rada Izby składa się z od 3 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, w tym z Prezesa i 1 Wiceprezesa i 2 Wiceprezesa Rady Izby. Prezes i 1 Wiceprezes Rady Izby i 2 Wiceprezes Rady Izby wybierani są spośród Członków Rady Izby na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w składzie Rady Izby, w głosowaniu tajnym.

 2. Kadencja Rady Izby trwa 2 lata.

 3. Mandaty członków Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby kończącego kadencję.

 4. Radę Izby reprezentuje Prezes Rady Izby, a w razie jego nieobecności lub braku Prezesa Rady Izby – w kolejności: 1 Wiceprezes albo 2 Wiceprezes Rady Izby.

§ 26

 1. Członkami Rady mogą być wyłącznie przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, ich przedstawiciele i pełnomocnicy.
 2. Nie wolno łączyć mandatu członka Rady Izby z mandatem członka Zarządu Izby.
 3. Członkowie Rady Izby pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Mandat członka Rady Izby wygasa w przypadk:
  1. upływu kadencji,
  2. utraty umocowania do reprezentowania Członka Izby,
  3. śmierci członka,
  4. rezygnacji,
  5. odwołania przez Walne Zgromadzenie
 5. W przypadku zmniejszenia się w toku kadencji, składu Rady Izby poniżej liczby statutowo określonej, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków Izby w celu uzupełnienia jej składu.
 6. W Radzie Izby może zasiadać łącznie nie więcej niż 40 % przedstawicieli firm, w których wytwarzanie stali jest wiodącą działalnością.
 7. W momencie zmniejszenia liczy Członków Rady Izby, która skutkuje zmianą powyższej proporcji, Rada Izby podejmuje decyzje o zwołaniu  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub pozostawienia status quo do momentu następnych wyborów do Rady Izby.

§ 27

 1. Rada Izby podejmuje decyzje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. Z posiedzeń Rady Izby sporządza się protokół.

 2. Posiedzenie Rady Izby zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy (a w razie jego braku lub nieobecności 1 Wiceprezes, 2 Wiceprezes Rady), na wniosek któregokolwiek z jej członków, Zarządu lub 20% członków Izby.

 3. Posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust 2.

 4. Członkowie Rady Izby są zawiadamiani o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed terminem.

 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie oraz porządku obrad posiedzenia przesyła Zarząd w imieniu Rady listem poleconym, kurierem lub pocztą elektroniczna.

 6. Rada Izby podejmuje decyzje w formie uchwał lub postanowień.

 7. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy Prezes Rady Izby, a w razie jego braku lub nieobecności (w kolejności ) 1 Wiceprezes Rady Izby lub 2 Wiceprezes Rady Izby, członek Rady Izby upoważniony przez pozostałych obecnych Członków Rady Izby. Głos Przewodniczącego posiedzenia jest decydujący w przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw.

 8. Uchwały Rady Izby mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

 9. Uchwały Rady Izby są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 10. Uchwały Rady Izby w trybie obiegowym są podejmowane zwykłą większością głosów, gdy o przedmiocie uchwały zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie.

 11. Wniosek nieobjęty w porządku obrad może być włączony do bieżącego porządku obrad posiedzenia, zwykłą większością głosów.

 12. Przedstawiciel Rady Izby może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Izby z głosem doradczym.

§ 28

 1. Do kompetencji Rady Izby należy:
  1. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Izby,
  2. wsparcie Zarządu w bieżących sprawach, w szczególności w drodze doradztwa w wykonywaniu zadań statutowych,
  3. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
  4. dokonywanie oceny funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
  5. uczestnictwo w pracach ustawodawczych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
  6. opiniowanie planów rocznych działalności Izby,
  7. wybór i odwołanie członków Zarządu Izby,
  8. podejmowanie uchwał określających górną granicę zobowiązań, jakie Zarząd Izby może zaciągać bez zgody Rady Izby,
  9. opiniowanie rocznych sprawdzań Zarządu z działalności Izby,
  10. badanie sprawozdania finansowego oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby stanowiska w sprawie tych dokumentów,
  11. udzielanie absolutorium Zarządowi Izby.
 2. Procedurę opiniowania projektów aktów prawnych oraz uczestnictwa przedstawicieli Rady Izby w pracach ustawodawczych dotyczących zakresu działalności Izby reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
 3. Rada Izby pełni funkcję opiniodawczo-doradczą oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Izby we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Izby może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Izby.
 4. Rada Izby w celu wsparcia statutowej działalności Izby może na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy powoływać ekspertów (lub zespoły ekspertów) spośród osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków gospodarczych, w szczególności z zakresu gospodarki złomem. Ekspertem może być również Członek Izby, jego przedstawiciel lub członek organów Izby.

Zarząd Izby

§ 29

 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków, w tym Dyrektora Zarządu.

 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

 3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Izby uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 4. Zarząd wykonuje wszystkie czynności niezastrzeżone do kompetencji innych organów Izby.

 5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Izby. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 6. Kadencja członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

 7. W przypadku Zarządu jednoosobowego oraz rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu, Rada Izby może delegować jednego ze swoich członków do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu, ale na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

 8. Zarząd w celu wsparcia statutowej działalności Izby może powoływać ekspertów (lub zespoły ekspertów) spośród osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków gospodarczych, w szczególności z zakresu gospodarki złomem. Ekspertem może być również Członek Izby, jego przedstawiciel lub członek organów Izby.

§ 30

 1. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał.

 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw głos Dyrektora Zarządu jest decydujący. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o treści uchwał.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Zarządu lub na wniosek Rady Izby. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Dyrektor Zarządu lub w jego zastępstwie wskazany inny członek Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 31

Na majątek Izby składają się nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 32

Majątek Izby powstaje ze:

       a.  składek członkowskich i wpisowego,

       b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

       c. dochodów z majątku Izby,

       d. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 33

 1. IPHGZ jest organizacją non-profit. Dochód z działalności gospodarczej Izby jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 2. Szczegółowe zasady gospodarowania finansami Izby ustala Zarząd Izby.

§ 34

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 35

Niniejszy Tekst Jednolity Statutu został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 17 czerwca 2021 roku w Warszawie i obowiązuje od dnia przyjęcia.