IPHGZ IPHGZ została założona w 1994 roku i działa w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych. Zrzesza firmy złomowe z obszaru całej Polski w tym liderów w branży, dbając o ich interesy i dobry wizerunek na szerokim rynku gopsdarczym.
Obecnie Izba podejmuje intensywne działania w celu wspierania dynamicznie rozwijającego się recyklingu i staje się aktywnym partnerem w obszarze ochrony środowiska.


Cele IPHGZ

:: Reprezentowanie interesów branży złomowej wobec władz ustawodawczych, wykonawczych i innych organizacji.
:: Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.
:: Informowanie o funkcjonowaniu branży złomowej i kreowanie dobrego wizerunku branży złomu.
:: Udostępnianie informacji nt. obowiązujących przepisów z obszaru gospodarki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, standardów i norm.
:: Zorganizowanie przepływu informacji między członkami.
:: Reprezentowanie i promowanie członków w kraju i za granicą.
:: Organizacja seminariów, szkoleń i konferencji.
:: Kreowanie wspólnej polityki gospodarczej.

Oferujemy

Wspieramy inicjatywy gospodarcze branży. Organizujemy aktualne informacje nt. branży stalowej i złomowej, specjalistyczne szkolenia i konferencje, wykonujemy ekspertyzy , badania marketingowe oraz konsultingowe, współpracujemy z innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze w kraju i za granicą.

Propagujemy

Zasady etyki, dobre obyczaje kupieckie i przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

Wszystkie firmy złomowe krajowe i zagraniczne zapraszamy serdecznie do przystąpienia do naszej organizacji.
Liczymy na owocną współpracę.

Istotne zadania

1. Reprezentowanie i ochrona interesów członków
1.1. Wobec odbiorców (huty, odlewnie itd.) współpraca przy ustalaniu norm, ogólnych warunków dostaw, podjêcie współpracy przy uzyskaniu danych statystycznych opisujących branżę
1.2. W innych organizacjach z pokrewnych branżą w tym międzynarodowych - np. OIGR, HIPH, PUDS, BDSV, EFR, BIR
1.3. Wobec instytucji, organów władzy, oraz urzędów. Konsultowanie i aktywne wpływanie na przygotowywane rozwiązania legislacyjne a także inicjatywa w  zakresie przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

2. Pomoc oraz informowanie członków
2.1. O obowiązujących przepisach dotyczących branży w tym: ogólnogospodarczych, ochrony środowiska, technicznych, transportowych, ogólnogospodarczych, normach jakościowych i środowiskowych, środkach pomocowych itd.
2.2. O obowiązujących normach, ogólnych warunkach dostawy w ramach współpracy z hutami stali, hutami metali nieżelaznych, odlewniami itd.
2.3. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami
2.4. Organizowanie pomocy przy wdrażaniu norm jakościowych i ochrony środowiska - współpraca z jednostkami naukowymi i wdrożeniowymi
2.5. O możliwości pozyskania środków pomocowych na działalność Izby i dla członków (szkolenia, udziały w targach itd.)

3. PR promowanie interesów branży w mediach
3.1. Prowadzenie portalu internetowego prezentującego branże i jej znaczenie gospodarcze z podziałem na:

- aktualności, regulacje prawne

- złom stalowy, złom metali kolorowych,

- zagadnienia dotyczące ochrony środowiska,

- techniczne- prasonożyce, strzępiarki,

- złom elektroniczny oraz z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3.2. Komunikaty dla mediów, konferencje prasowe, wyjaśniania o sytuacji w branży
3.3. Budowanie dobrego wizerunku branży walka z szarą strefą i propagowanie kodeksu dobrych praktyk dla branży złomowej,


4. Organizacja spotkań
4.1. Seminaria szkoleniowe
4.2. Konferencje, zjazdy, walne zgromadzenia
4.3. Posiedzenia komisji specjalistycznych
4.4. Organizowanie wyjazdów studyjnych

Organizacja IPHGZ


- Walne Zgromadzenie
- Rada Izby
- Zarząd Izby