OD NARKĘTKI PO MOST

Recykl3Stal towarzyszy człowiekowi we wszystkich dziedzinach życia. Jak żaden inny materiał, daje możliwość różnorodnej obróbki przy niskich kosztach wytwarzania. Ponad 2000 odmian stali znajduje swoje zastosowania w zależności od swych właściwości - twardości i elastyczności. Stal poddaje się wielu procesom technologicznym, jak i cięcie, walcowanie, rozciąganie, prasowanie, klejenie. Niewątpliwą zaletą produktów stalowych jest ich twardość oraz łatwość przerobu wtórnego wyeksploatowanego materiału. Po około 20 latach aż 70% wszystkich produktów stalowych powraca do obiegu wtórnego.
Dzięki doskonale zorganizowanemu globalnemu systemowi recyklingu co druga tona stali wytworzona na świecie pochodzi ze złomu. Ścisła międzynarodowa współpraca firm recyklingowych i wytwórców stali umożliwia każdego roku ponowne wykorzystanie około 400 mln ton złomu.
Obecnie przemysł stalowy uczestniczy w innowacyjnych procesach rozwojowych nad uzyskaniem surowca łatwiej podającego się recyklingowi. Recykling - choć powszechnie uznawany za kluczowy instrument ochrony środowiska- napotyka na wiele barier w różnych gałęziach przemysłu. Wyjątkiem jest przemysł hutniczy. Recykling stali ma długa tradycję. Złom stalowy podawany wielokrotnej obróbce nie traci swych właściwości . W wyniku wielokrotnego przetopu uzyskuje się wysokowartościowy materiał.
Stal dzięki swym unikalnym właściwościom magnetycznym pozostaje wciąż najefektywniej wykorzystywanym materiałem konstrukcyjnym.

RYNEK SUROWCÓW WTÓRNYCH

Recykl1Wraz z rozwojem globalnej gospodarki rynkowej weszliśmy w "erę recyklingu". Odzysk stał się jej integralną częścią. Obecnie przemysł złomowy i hutniczy działają na skalę międzynarodową i wraz z rozszerzającym się zasięgiem wspólnie ponoszą odpowiedzialność za zagospodarowanie zużytych produktów stalowych wprowadzanych do obrotu oraz za pozyskiwanie złomu, surowca wtórnego do produkcji. Międzynarodowy rynek surowców wtórnych zyskuje na znaczeniu w obliczu topniejących zasobów naturalnych, staje się kluczowym partnerem w obszarze ochrony środowiska.
Firmy złomowe stanowią podstawowe ogniwo w "pętli" recyklingu złomu, gdyż są odpowiedzialne za zbiórkę, skup, magazynowanie, odzysk i dostarczanie surowca do odbiorców. To dzięki ich działalności zużyte produkty stalowe z gospodarstw domowych, zdemontowane instalacje produkcyjne czy też karoserie samochodowe zostają poddawane odzyskowi i transportowane do hut w celu wytworzenia kolejnych półproduktów lub gotowych wyrobów.

ZŁOM BANKEM ENERGETYCZNYM

Recykl2Recykling metali chroni środowisko naturalne nie tylko dzięki zagospodarowaniu odpadów, ale również poprzez zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcyjnym. Stal wielokrotnie przetwarzane - nie tracąc jakości ani swoich właściwości - stanowi swoisty "bank energetyczny", gdyż do jej przetwarzania we wtórnym procesie zużywa się wielokrotnie mniej energii w porównaniu z ilością energii potrzebną do jej wytworzenia w procesie pierwotnym. Stal dzięki swym energooszczędnym właściwościom przewyższają jakością - w rozumieniu oddziaływania na środowisko naturalne - inne surowce wtórne takie jak plastik, szkło, czy papier.
Recykling stali to oszczędność 74% energii potrzebnej do pierwotnej produkcji, a przy recyklingu aluminium wartość ta wzrasta do 95%.
Obecna wiedza na temat procesu odzysku i przerobu oraz zastosowania stali w różnych gałęziach przemysłu i kombinacjach materiałowych otwiera nowe perspektywy dla metod recyklingu, a tym samym powoduje wzrost ilości stali w "pętli recyklingu".

KOPALINY A ODZYSK

Należy pamiętać, że naturalne źródła komponentów do produkcji stali nie są zasobami odnawialnymi, tak więc wzrasta znaczenie zastosowania surowców wtórnych w produkcji. Obecnie na świecie odzysk metali waha się na poziomie od 80% do 100% w zależności od produktów.

STATYSTYKA

Proces recyklingu stali pozwala zmniejszyć emisje zanieczyszczeń do atmosfery nawet do 86% w porównaniu do emisji przy produkcji z rudy. Przetworzenie 1 tony złomu pozwala zaoszczędzić 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu, i innych materiałów, redukuje się także ilość zużytej wody i odprowadzanych ścieków. Natomiast 1 tona aluminium pochodząca z recyklingu pozwala zaoszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg paliwa, uniknąć emisji do powietrza 35 kg fluorków aluminium.

RECYKLING TO:

  • zachowanie naturalnych złóż
  • oszczędność energii
  • ochrona środowiska
  • obniżenie kosztów produkcji