Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Izba Przemysłowo- Handlowa Gospodarki Złomem zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35 poz.195 ze zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3
Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. Izba może tworzyć oddziały terenowe, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i zagranicą.

§ 4
Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 5
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji samorządu gospodarczego.

Rozdział II
Realizacja zadań Izby

§ 6
Do podstawowych zadań Izby należy:
a. reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
b. współpraca z instytucjami Wspólnot Europejskich, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków Izby,
c. organizacja pomocy na rzecz członków Izby w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,
d. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych,
e. propagowanie zasad etyki i obyczajów kupieckich,
f. propagowanie zasad prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej,
g. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

§ 7

Izba realizuje swoje zadania poprzez:
a. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie właściwych organów oraz instytucji Wspólnoty Europejskiej, do uczestnictwa w pracach prawodawczych w zakresie działalności członków Izby,
b. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony środowiska, zagadnień podatkowych  oraz gospodarki odpadami,
c. uczestnictwo, na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, związanych z działalnością gospodarczą członków Izby,
d. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze, jak również popieranie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
e. uczestnictwo w projektach badawczych z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska,
f. doradztwo organizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne na rzecz członków Izby,
g. wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu, jak również działań promocyjnych,
h. informowanie o swojej działalności członków Izby, o zasadach ochrony środowiska, kwestaich podatkowych, prawnych, zasadach BHP, zasadach gospodarki odpadami oraz wyrażania opinii o stanie rozwoju sektora gospodarki złomem,
i. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej ortaz edukacyjnej w obszarze ochrony środowiska, prawa podatkowego, prowadzoenia działalności gospdarczej"
j. wykonywanie zadań powierzanych Izbie odrębnymi przepisami.

k.działania na rzecz ochrony środowiska, podnoszące poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju.

§8
Izba prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z wyłączeniem działalności związanej z przerobem i obrotem złomem.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Izby

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

2. Członkiem nadzwyczajnym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gospodarki złomem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, który deklaruje, że nie będzie uczestniczył w działalności Izby w pełnym zakresie.  Członkowi nadzwyczajnemu nie przysługuje bierne ani czynne prawo wyborcze do organów Izby. Członek nadzwyczajny opłaca składkę członkowską w wysokości 50% składki obowiązującej członka zwyczajnego przez okres 12 miesięcy:

a) od momentu przystąpienia do Izby - dla nowych Członków ( przez nowych Członków rozumie się firmy przystępujące do Izby od dnia uchwalenia zmiany zapisu w paragrafie 9 pkt 2 w Statucie.

b) od momentu uchwalenia zmiany zapisu w paragrafie 9 pkt 2 w Statucie - dla aktualnych Członków,

 

3. Członkiem stowarzyszonym Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w branży pokrewnej bądź w otoczeniu gospodarki złomem, a w szczególności: wytwórcy stali, producenci maszyn, urządzeń i pojazdów, usługodawcy, a także podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką złomem z zagranicy. Członkowi stowarzyszonemu przysługuje jedynie głos doradczy w trakcie obrad organów Izby oraz nie przysługuje mu bierne ani czynne prawo wyborcze do organów Izby. Członek stowarzyszony opłaca składkę w wysokości równej wysokości składki członka zwyczajnego.

§ 10
1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby składa deklarację członkowską, wraz z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, jak również zobowiązanie do płacenia składek członkowskich i uiszczenia wpisowego.
2. Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Rada Izby.
3. Odwołanie od decyzji Rady Izby w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby.

4. Zmiana Członkostwa przed upływem 12 miesięcy z Członkostwa Nadzwyczajnego na Członkostwo Zwyczajne może nastąpić na pismeny wniosek Członka Izby.

5. Brak złożenia pisemnej rezygnacji z Członkostwa Nadzwyczajnego w Izbie skutkuje automatyczną zmianą Członkostwa z Nadzwyczjanego na Zwyczajne.

6. Dla Członków przystępujacych do Izby w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki Członkowskiej oblicza się proporcjonalnie do czasu przynależności Członka do Izby, liczonego w zaokrągleniu do pełnych kwartałów.

§ 11
1. Członek Izby będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.
2. Członek Izby nie będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki przez uprawnionych przedstawicieli lub pełnomocnika.

§ 12
1. Wszyscy członkowie Izby mają jednakowe prawa i obowiązki z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.
2. Członkom Izby przysługuje:
a) bierne i czynne prawo wyboru do organów Izby,
b) prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
c) prawo korzystania z wszystkich statutowych form pomocy Izby.

§ 13
Członek Izby ma obowiązek:
a. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby,
b. uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Izby,
c. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
d. informowania właściwych władz Izby o wszystkich zmianach zachodzących u danego członka Izby a dotyczących: firmy, formy prowadzenia działalności, osobach pełnomocników i przedstawicieli, siedziby itp.
e. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
 pisemnego oświadczenia zainteresowanego podmiotu o wystąpieniu z Izby,
 ogłoszenia likwidacji lub upadłości przedsiębiorcy albo wykreślenia z rejestru działalności gospodarczej,
 wykluczenia członka.
Oświadczenie jest skuteczne z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone z wyłączeniem ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 15
Decyzję o wykluczeniu członka Izby podejmuje Rada Izby w przypadku gdy członek:
 rażąco narusza postanowienia Statutu,
 prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub obowiązującymi obyczajami kupieckimi,
 nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.

§ 16
1. Od decyzji Rady Izby w sprawie wykluczenia, członkom Izby przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków Izby.
2. Odwołanie powinno być złożone nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji Rady Izby o wykluczeniu.
3. Decyzja o wykluczeniu członka Izby ulega zawieszeniu do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
4. Wykluczenie z Izby nie zwalnia z uiszczenia niezapłaconych składek członkowskich.

Rozdział IV
Organy Izby

§ 17
Organami Izby są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Izby,
b. Rada Izby,
c. Zarząd Izby.

§ 18
1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby odbywa się raz na rok, nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Izby.
5. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia określa Rada Izby.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Izby jest zobowiązana zawiadomić członków Izby listami poleconymi lub innymi środkami porozumiewania się, takimi jak faks albo poczta elektroniczna wskazanymi przez Członka Izby, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
7. Najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, każdy członek Izby może zgłosić wniosek o umieszczenie w porządku obrad swojej propozycji. Umieszczenie wniosku w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia jest w tym przypadku obowiązkowe. Rada Izby przesyła niezwłocznie do członków Izby zgłoszone zmiany porządku obrad.
8. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia wówczas, gdy za ich włączeniem do porządku obrad opowie się co najmniej połowa obecnych na Zgromadzeniu członków Izby.
9. Walne Zgromadzenie Członków Izby otwiera Prezes Rady Izby i zarządza wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, na wniosek przynajmniej 20% członków Izby lub Zarządu Izby.
2. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby powinno odbyć się w ciągu czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. Zarząd oraz 20% członków Izby ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Rada Izby nie zwoła go w terminie określonym w §18 ust 3 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 20
1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście, bądź przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokółu.
3. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
4. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby jest jawne. W głosowaniu tajnym Zgromadzenie dokonuje wyboru składu Rady Izby, odwołania członka Rady Izby oraz udzielenia absolutorium. Głosowanie tajne przeprowadza się również w każdym przypadku na wniosek 20% uczestników Zgromadzenia.

 

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w I terminie jest ważne, gdy uczestniczy w nim przynajmniej 50% członków Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w II terminie jest ważne, bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Izby.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 23.
2. Głosy nieważne oraz głosy wstrzymujące się, są traktowane jako głosy nieoddane.
§ 23
 1.  Zmiany Statutu może dokonać Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 
      kwalifikowaną 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwałę o rozwiązaniu Izby może podjąć Walne Zgromadzenie Członków Izby 
      większością kwalifikowaną 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Do rozwiązania  
      Izby, w zgromadzeniu zwołanym w trybie § 21 ust. 2, wystarcza zwykła większość 
      głosów.
3.   Uchwała w sprawie rozwiązania Izby określa sposób przeprowadzenia likwidacji, cel na 
       jaki ma być przeznaczony majątek Izby oraz osobę likwidatora.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby  należy w szczególności:
a. uchwalenie Statutu i zmian w Statucie,
b. uchwalenie kierunków działania Izby i ocena ich realizacji,
c. uchwalanie rocznego budżetu Izby,
d. wybór i odwołanie członków Rady Izby,
e. udzielanie absolutorium Radzie Izby,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,
g. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Izby,
h. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego,
i. decydowanie o podjęciu i zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,
j. rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby z jej działalności za okres roczny,
k. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby i podejmowanie decyzji co do przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego lub pokrycia strat,
l. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby w sprawach dotyczących członkostwa w Izbie,
m. podejmowanie uchwał o tworzeniu filii i przedstawicielstw za granicą.
§ 25
1. Rada Izby składa się z 3 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Kadencja Rady Izby trwa 2 lata.
3. Mandaty członków Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Izby kończącego kadencję.
4. Radę Izby reprezentuje Prezes Rady Izby wybrany na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym.

§ 26
1. Członkami Rady mogą być wyłącznie przedsiębiorcy zrzeszeni w Izbie, ich przedstawiciele i pełnomocnicy.
2. Nie wolno łączyć mandatu członka Rady Izby z mandatem członka Zarządu Izby.
3. Członkowie Rady Izby pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Mandat członka Rady Izby wygasa w przypadku:
a. upływu kadencji,
b. utraty umocowania do reprezentowania członka Izby,
c. śmierci członka,
d. rezygnacji.
5. W przypadku zmniejszenia się w toku kadencji, składu Rady Izby poniżej liczby statutowo określonej, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków Izby w celu uzupełnienia jej składu.

6. W Radzie Izby może zasiadać łącznie nie więcej niż 40 % przedstawicieli firm, w których wytwarzanie stali jest wiodącą działalnością.

7. W momencie zmniejszenia liczy Członków Rady Izby, która skutkuje zmianą powyższej proporcji, Rada Izby podejmuje decyzje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zrgomadzenia lub pozostawiena status quo do momentu nastepnych wyborów do rady Izby.

§ 27
1. Rada Izby podejmuje decyzje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2. Posiedzenia Rady Izby odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Izby zwołuje Prezes Rady Izby z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z jej członków, Zarządu Izby lub 20% członków Izby.
4. Posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust 3.
5. Członkowie Rady Izby są zawiadamiani o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed terminem.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie oraz porządku obrad posiedzenia przesyła się listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczna.
7. Rada Izby podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy Prezes Rady Izby lub upoważniony przez niego członek Rady. Głos Przewodniczącego posiedzenia decyduje w przypadku równej ilości głosów.
9. Uchwały Rady Izby mogą być podjęte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
10. Uchwały Rady Izby są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
11. Uchwały Rady Izby w trybie obiegowym są podejmowane zwykłą większością głosów, gdy o przedmiocie uchwały zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie.
12. Wniosek nieobjęty w porządku obrad powinien być włączony do porządku obrad następnego posiedzenia, chyba że dotyczy spraw porządkowych.

§ 28
1. Do kompetencji Rady Izby należy:
a. sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Izby,
b. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
c. dokonywanie oceny funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
d. delegowanie Prezesa Rady Izby lub innej osoby do uczestnictwa w pracach ustawodawczych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarki odpadami,
e. opiniowanie planów rocznych działalności Izby,
f. wybór i odwołanie członków Zarządu Izby
g. podejmowanie uchwał określających górną granicę zobowiązań, jakie Zarząd Izby może zaciągnąć bez zgody Rady Izby,
h. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Izby za okres roczny
i. badanie sprawozdania finansowego oraz przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby stanowiska w sprawie tych dokumentów,
j. udzielanie absolutorium Zarządowi Izby.
2. Procedurę opiniowania projektów aktów prawnych oraz uczestnictwa przedstawicieli Rady Izby w pracach ustawodawczych dotyczących zakresu działalności Izby reguluje uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 29
1. Zarząd Izby składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Izby uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Zarząd wykonuje wszystkie czynności niezastrzeżone do kompetencji innych organów Izby.

§ 30
1. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

Rozdział V
Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 31
Na majątek Izby składają się nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

§ 32
Majątek Izby powstaje ze:
a. składek członkowskich i wpisowego,
b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c. dochodów z majątku Izby,

d. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 33
Szczegółowe zasady gospodarowania finansami Izby ustala Rada Izby.