W dniu 30 marca 2023 r. odbyło się w formie wideokonferencji połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu i Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami, w ramach prac Rady Przedsiebiorców przy biurze Rzecznika MSP, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej Izby.
Spotkanie dotyczyło m.in. projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (druk UD325), ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych a także planowanych zmian zasad eksportu złomu metali. Prezes Izby zaprezetował obecny stan prac nad rewizją Rozporządzenia dotyczącego transgranicznego przemieszczania odpadów na szczeblu UE.