W dniu 16 marca 2023 roku odbyło się w formie wideokonferencji połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu przy Rzeczniku MiŚP, w którym Izba brała czynny udział. Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia obejmujące projekt nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami (druk 3009) oraz projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (druk 2628, 2628-A oraz 2842);