Stanowisko IPHGZ wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach oraz niektórych innych ustaw ( ud 133) zostało wysłane do Ministerswa Klimatu i Środowiska